Een steeds terugkerende vraag als iemand een prachtige methode ergens voor heeft ontwikkeld is: Hoe kan ik die methode beschermen? Helaas, methodes komen niet voor bescherming door het auteursrecht in aanmerking (en trouwens ook niet voor andere vormen van wettelijk bescherming). Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet het gaan om een werk dat een “eigen oorspronkelijk karakter” heeft en het “persoonlijk stempel van de maker” draagt. De Europese rechter heeft dit inhoudelijk zelfde beginsel geformuleerd als een “eigen intellectuele schepping”. Waar het om gaat is dat de maker van een werk creatieve keuzes heeft kunnen maken, en ook feitelijk gemaakt heeft, die dus kenmerkend zijn voor hem als maker van dat werk. In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag, van 9 november 2016, kwam deze vraag aan de orde wat betreft leermethodes voor het primaire onderwijs van twee uitgevers, Noordhoff en Zwijssen. Zelfs uitgevers is het af en toe kennelijk (hoewel wat verwonderlijk) niet duidelijk waar de grens ligt tussen wat nu wel en niet door het auteursrecht wordt beschermd. Een aanbieder van digitaal lesmateriaal, Snappet, heeft aangesloten bij de betreffende lesmethodes en biedt op basis van die methodes oefenmateriaal aan. De uitgevers klagen bij de rechter dat de aanbieder inbreuk maakt op het auteursrecht dat rust op hun lesmethodes.

De rechter gaat na of de uitgevers wel auteursrecht hebben op die methodes, en komt onder meer tot de volgende conclusie: “… de rechtbank [is] van oordeel dat keuzes bij de uitwerking van een leerlijn die enkel zijn ingegeven door didactisch inzichten geen eigen intellectuele schepping kunnen vormen of daaraan kunnen bijdragen. Immers, de toepassing van een didactisch inzicht leidt tot de betreffende keuze, die daarom geen vrije en creatieve keuze van de maker kan zijn. Hetzelfde geldt voor de keuze om aan een bepaalde didactische theorie voorrang te geven boven andere didactische theorieën (die mogelijk tot een andere keuze ten aanzien van de opbouw van een leerlijn leidt). Ook dat is geen creatieve keuze. Het auteursrecht dient niet ter bescherming van didactische inzichten. Het moet auteurs van leermiddelen vrij staan (dezelfde) didactische strategieën toe te passen.”

Deze uitspraak is een heldere illustratie van het feit dat methodes niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

Klik hier voor de uitspraak zelf.

Frank van ’t Geloof (fvtg@bdmadvocaten.nl)

17 november 2016

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat