ICT voorwaarden

Algemene Voorwaarden en IT - Inleiding In de IT worden allerlei algemene voorwaarden toegepast. Algemene voorwaarden zijn in de wet gedefinieerd als: “een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties

Opschortingsrecht en verrekeningsrecht in IT contracten

Inleiding In algemene voorwaarden van IT leveranciers is het gebruikelijk het recht uit te sluiten dat de klant uit de wet heeft om betalingen op te schorten. Ook is het gebruikelijk om het recht uit te sluiten om verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die de leverancier

Implementing Cloud in the Financial Services Industry

Background As an IT lawyer I benefit every day from my business science background and my extensive experience in business systems implementations. Particularly cloud implementations in regulated industries are projects in which the project management and IT law combination is valuable to my customers. Business strategy, project

Agile Contract

Al in 2013 heb ik op IT en Recht gepubliceerd over hoe contracten voor agile systeemontwikkeling er uit zouden moeten zien. Vandaag de dag is het thema nog net zo actueel als vijf jaar geleden. Dat merk ik, omdat nog steeds regelmatig gevraagd wordt naar het model

Bestuurdersaansprakelijkheid bij misbruik rechtspersoon

Deze blog bevat een samenvatting van de volgende uitspraak: Rechtbank Den Haag, 16 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5758 Gedaagden hebben als bestuurder hun vennootschappen gebruikt om bij NS Reizigers bijna honderd NS Business Cards te bestellen, in de wetenschap dat de op deze kaarten te maken reizen niet zouden kunnen

Verwerken van persoonsgegevens voor eigen belangen

Verwerken van persoonsgegevens voor eigen belangen In een eerdere blog schreef ik al dat gegevens al heel snel “persoonsgegevens” zijn in de zin van de AVG (de privacyverordening) en dat, ook al pseudonimiseer je gegevens, ze toch persoonsgegevens blijven. Dat betekent dat het een praktische insteek is

GIBIT: Gemeentelijk inkoopvoorwaarden voor IT

Op 15 mei is door Frank van 't Geloof een evaluatie van de GIBIT gepubliceerd op de website van IT en Recht. Gemeenten in Nederland gebruikten tot voor kort vaak de Algemene Rijksvoorwaarden IT-Overeenkomsten (ARBIT) als algemene voorwaarden om IT producten en diensten in te kopen. Daar ontbraken

Dynamische IP adressen als Persoonsgegevens

Het Hof van Justitie van de EU heeft in oktober 2016 besloten dat ook dynamische IP adressen persoonsgegevens zijn. In Computer Law Review International heb ik op deze uitspraak ‘Remarks’ gepubliceerd. Op basis van mijn analyse in dat artikel moet de conclusie worden getrokken, dat het Hof

De voorwaardelijke ontbinding en de WWZ, procesrecht en bewijsrecht

Op 23 december 2016 heeft de Hoge Raad naar aanleiding van prejudiciële vragen geoordeeld dat ook onder de WWZ voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog (beperkt) mogelijk is. In diezelfde uitspraak werd beslist dat het bewijsrecht in beginsel van toepassing is op ontbindingsprocedures. Een aantal procesrechtelijke knopen

Consumentenrecht ontslaat consument niet van iedere plicht

In december 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat een consument gebonden is aan een koopovereenkomst die hij online is aangegaan en dat hij daarom verplicht is de koopsom te betalen. Twee eerdere pogingen om via de rechter alsnog betaald te krijgen, liepen voor eiser Tickets4U op

ADO vs. Wang 1-0?

Na 5 nederlagen op rij won ADO afgelopen zondag nipt met 1-0 van Sparta. Een dag later (gisteren) was er opnieuw “winst”, ditmaal tegen Wang en zijn vennootschap United Vansen International Sports Co., Ltd (“UVS”) bij de Ondernemingskamer (“OK”). UVS houdt sinds 27 januari 2015 alle (gewone)

Verkoop van Login Consultants wint Best Small Cap Award 2016

In de zomer van 2016 heeft Orange Group het Nederlandse Login Consultants overgenomen van Login International Group. Frank van ’t Geloof van bdm advocaten had als lead counsel voor Login International Group de leiding over deze transactie. Eric-Jan van Leeuwen, CEO, en Gerhard van der Zwan, CFO

Geen auteursrecht op lesmethodes

Een steeds terugkerende vraag als iemand een prachtige methode ergens voor heeft ontwikkeld is: Hoe kan ik die methode beschermen? Helaas, methodes komen niet voor bescherming door het auteursrecht in aanmerking (en trouwens ook niet voor andere vormen van wettelijk bescherming). Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking

Persoonsgegevens: Wat is dat eigenlijk?

Door de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming staat de bescherming van persoonsgegevens weer volop in de belangstelling. Niet alleen omdat een aantal eisen aangescherpt worden in de verordening, maar vooral ook omdat de sancties op niet-naleving nogal drastisch verhoogd worden. Als je het hebt over bescherming

Onderfinanciering bedrijf: bestuurder aansprakelijk voor loonbetaling.

De heren A en B  starten een bedrijf met als doel het opleiden van personeelsleden in de beveiligingsbranche. A en B zijn beiden (indirect) aandeelhouder en bestuurder. A neemt (voor onbepaalde tijd) met ingang van april 2013 een personeelslid aan als opleider/trainer. Deze werknemer X ontvangt slechts

Bedenktermijn bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: wanneer vangt die aan?

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 werd voor de werknemer een bedenktermijn geïntroduceerd voor gevallen waarin werkgever en werknemer een overeenkomst sluiten, waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze bedenktermijn bedraagt twee weken en moet uitdrukkelijk in de beëindigingsovereenkomst worden

Bestuurdersaansprakelijkheid en de WSNP

Van achterkamer naar achterdeur Procedures tegen bestuurders van vennootschappen op grond van (interne of externe) bestuursaansprakelijkheid kosten vaak jaren, niet in de laatste plaats omdat, vanwege de doorgaans grote financiële belangen, vaak in twee instanties wordt geprocedeerd. Als de Schuldeiser dan uiteindelijk na een aantal jaren in

Voetbalbestuurders aansprakelijk voor schade schuldeisers

De voetbalvereniging V.V. Young Boys is op 3 april 2012 in staat van faillissement verklaard. Daaraan ging vooraf een boekenonderzoek door de fiscus met als conclusies dat er een onvolledige administratie werd gevoerd, inkomsten werden verzwegen en de vereniging nimmer aangifte omzetbelasting en loonbelasting heeft gedaan. Vanaf

Vrijwaring in softwarelicenties

In de meeste softwarelicenties worden licentienemers gevrijwaard voor claims van derden, die beweren intellectuele eigendomsrechten te hebben op de gelicentieerde software. De gewoonte om dit te doen is over komen waaien van de overkant van de Atlantische oceaan. Een reden om dit te verlangen is voor afnemers

Bedenktijd na vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst en aanvang bedenktermijn. Datum ondertekening werknemer beslissend   Rechtbank Rotterdam 10 februari 2016   ECLI:NL:RBROT:2016:996   Werknemer W is sinds 1999 bij steigerbouwer Hertel werkzaam. Eind augustus 2015 zegt de werkgever het vertrouwen in W op. W wordt geschorst. Partijen spreken vervolgens over een einde van

Vaststellingsovereenkomst geeft geen recht op transitievergoeding

Vaststellingsovereenkomst geeft geen recht op transitievergoeding Rechtbank Midden Nederland, sector Kanton,  11 december 2015   ECLI:NL:RBMNE:2015:8803 Werknemer A spreek met uitzendbureau Timing af het dienstverband per 29 september 2015 niet voort te zetten wegens een verschil van inzicht. Zij leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Bepaald wordt

Oneerlijk beding in algemene voorwaarden huurovereenkomst

Oneerlijk boetebeding in algemene voorwaarden huurovereenkomst Hoge Raad 26 februari 2016 ECLI:NL:HR:2016:340   Een huurder heeft een woning in strijd met de huurovereenkomst onderverhuurd. In de algemene voorwaarden die deel uitmaken van de huurovereenkomst staat dat de huurder dan een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van EUR 125,=

Verhuurder die V&D geen huurkorting geeft, maakt misbruik van bevoegdheid

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:9827 Op 24 december 2015 werd het faillissement uitgesproken van de warenhuisketen V&D. Twee dagen daarvoor deed het gerechtshof in Arnhem nog een opmerkelijke uitspraak in een huurgeschil tussen V&D BV en een van haar verhuurders. Een groot aantal verhuurders had op

De mededelingsplicht van een professionele partij over de planologische bestemming van het gehuurde

Hoge Raad 27 november 2015 ECLI:NL:HR:2015:3424 Inbev is een grote wereldwijd opererende bierbrouwer. Bierbrouwers kopen en huren horeca-lokaties om zich, door (onder)verhuur aan een horeca-exploitant, te verzekeren van afzet van hun dranken. Inbev huurde in Nijmegen horecaruimte die eerst door een onderhuurder als als Gauchos restaurant, daarna

Verhuurder hoeft niet op te treden tegen overlast door voormalige huurder

Hof Den Bosch 15 september 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:3589 Een verhuurder verhuurt meerdere woningen in een complex. Eén huurder veroorzaakt  ernstige overlast, en verstoort daarmee het rustig huurgenot van een andere huurder. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat de verhuurder dan moet ingrijpen, omdat hij verplicht is het rustig

Overtreding beheersverbod door commanditaire vennoot, aansprakelijkheid en sanctie

Hoge Raad 29 mei 2015 ECLI:NL:HR:2015:1413 De artikelen 20 en 21 van het Wetboek van Koophandel (WvK) bevatten een streng aansprakelijkheidsregime. De commanditaire vennoot die onduidelijkheid laat ontstaan over zijn positie in de commanditaire vennootschap (cv), omdat hij handelt als ware hij een beherend vennoot, overtreedt het

Is een toegetreden vennoot ook aansprakelijk voor de oude schulden van de vennootschap?

Hoge Raad 13 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:588 Beherende vennoten in een commanditaire vennootschap (cv) en vennoten in een vennootschap onder firma (vof) zijn hoofdelijk verbonden voor de schulden van de vennootschap. Een schuldeiser van de vennootschap kan hen in privé aanspreken. De rechtspraak was lange tijd verdeeld over

Het heetste hangijzer bij ICT geschillen

Vaak eindigen juridische procedures over een slecht werkend ICT systeem gunstig voor de leveranciers. Hoe komt dat? De belangrijkste reden is wellicht dat leveranciers vaak de voorwaarden bepalen, en afnemers die niet altijd even kritisch beoordelen en uitonderhandelen. Maar als er eenmaal echte problemen zijn, dan gaat

Agile projectcontracten

Op 29 november 2013 is op IT en Recht een artikel van de hand van Frank van 't Geloof verschenen over het contracteren van agile projecten. Agile development vereist andere contracten. Mits goed opgezet kan het contract actief bijdragen aan het projectsucces. De wereld van softwareontwikkeling raakt

Matiging contractuele boetes

Op IT en Recht verscheen een artikeltje over de geldigheid van een boetebeding in algemene voorwaarden. Het ging om een persoon die via de website van Gay.nl de gebruikers van deze website commercieel benaderde. De algemene voorwaarden voor gebruik van de website stonden dat niet toe op

Malle beoordeling aanbesteding

Op IT en Recht verscheen deze week een stukje over een kort geding vonnis in een aanbestedingszaak. Op 3 oktober heeft Frank van 't Geloof daarop een reactie geplaatst: ICT aanbesteding. In de aanbesteding was onder meer gevraagd of schermen en workflow in de software aanpasbaar waren.

Toepassen van de ARBIT

De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten (ARBIT) worden nogal eens bekritiseerd. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat ze gebruikt worden in situaties waarvoor ze niet bedoeld zijn. De vragen die in het artikel aan de orde komen zijn: Waarvoor zijn de ARBIT bedoeld? Wat zijn de aandachtspunten

ARBIT: wanneer wel en wanneer niet?

Op 3 mei 2011 verscheen in Computable een artikel van Frank van 't Geloof over waarvoor de ARBIT wel en niet bedoeld zijn. Opdrachtgevers nemen serieuze extra risico's door in aanbestedingen de ARBIT van toepassing te verklaren bij opdrachten waarvoor de ARBIT niet zijn bedoeld. Het artikel

Artikel in IER over ex parte bevelen

In het vandaag verschenen decembernummer van "Intellectuele Eigendom & Reclamerecht" (IER) is mijn artikel over ex parte bevelen opgenomen. De titel is "Herziening ex parte beschikkingen ex artikel 1019e Rv". Een ex parte beschikking is een rechterlijk bevel om inbreuken op intellectuele eigendom te stoppen. Het bijzondere