Na 5 nederlagen op rij won ADO afgelopen zondag nipt met 1-0 van Sparta. Een dag later (gisteren) was er opnieuw “winst”, ditmaal tegen Wang en zijn vennootschap United Vansen International Sports Co., Ltd (“UVS”) bij de Ondernemingskamer (“OK”).

UVS houdt sinds 27 januari 2015 alle (gewone) aandelen in het kapitaal van ADO. Naast deze gewone aandelen van UVS, houden HFC[i] en de Gemeente Den Haag respectievelijk een Bijzonder Aandeel en een Prioriteitsaandeel. Wang is zelf verder (als voorzitter met beslissende stem) lid van de raad van commissarissen (“RvC”), die verder bestaat uit M.C. (Martin) Jol (namens HFC) en W.J. Deetman (namens de Gemeente).[ii] Bestuurder van ADO is de heer M.P.B. Manders.

De uitspraak van de OK van 19 december 2016 geeft een aardig overzicht van de wanorde binnen ADO sinds UVS alle gewone aandelen in ADO houdt.

In de eerste plaats functioneren de RVC en de algemene vergadering van aandeelhouders (“AVA”) als organen van ADO niet naar behoren sinds het moment dat UVS alle gewone aandelen in ADO houdt, niet in de laatste plaats omdat (de schriftelijk gemachtigde van) Wang op een wijze die evident in strijd is met de statuten een niet geagendeerde stemming over de benoeming van door UVS aangedragen bestuurders (C en D) en commissarissen (B en A) erdoor heeft gedrukt. Bovendien verloopt de communicatie tussen Wang (als voorzitter) en de overige commissarissen zeer moeizaam (door de slechte bereikbaarheid en afwezigheid van Wang). De AVA wordt tot slot beheerst door gekibbel en randzaken, waardoor cruciale onderwerpen niet inhoudelijk worden besproken.

UVS en Wang bemoeien zich voorts rechtstreeks met het bestuurlijke beleid van ADO, onder meer met betrekking tot transfers. Een (bestuurlijke) bevoegdheid die zij niet hebben als aandeelhouder c.q. commissaris.

Bovendien kan over onderwerpen die voor de continuïteit van ADO van cruciaal belang zijn, zoals de vaststelling van de jaarrekening 2015-2016, de begroting 2016-2017 en het aanstaande liquiditeitstekort, binnen de RvC en de AVA geen overeenstemming worden bereikt, in het bijzonder met betrekking tot de vordering van ADO op UVS[iii]. Voor wat betreft deze vordering[iv] – waarover de pers veelvuldig heeft bericht – heeft UVS steeds wisselende standpunten ingenomen als reden voor het niet voldoen aan haar stortingsverplichtingen. UVS en Wang trachten het incasseren van die vordering verder te frustreren, door wijziging van de samenstelling van de RvC en van het bestuur. De wijze waarop UVS dit laatste tracht te doen is in strijd met de statuten en zij misbruikt haar meerderheidspositie in de AVA.

Als gevolg van een en ander verkeert ADO op dit moment in een financiële noodsituatie en moet zij vrezen voor het verlies van de KNVB-licentie betaald voetbal.

Op grond van het voorgaande is de OK dan ook van oordeel dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van ADO. De OK gelast dan ook een nader onderzoek naar de verstandhouding tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders en de gang zaken bij ADO sinds UVS alle gewone aandelen houdt, in welk onderzoek ook de door UVS aangevoerde bezwaren betrokken zullen worden. De schuldvraag komt pas aan de orde na voltooiing van het onderzoek.

De OK is daarnaast ook van oordeel dat de toestand waarin ADO verkeert vergt dat onmiddellijke voorzieningen worden getroffen. Bij onmiddellijke voorzieningen heeft de OK Wang geschorst als voorzitter van de RvC (doch niet tevens als lid van de RVC) en een tijdelijke voorzitter van de RvC benoemt met een beslissende stem (in die zin dat zijn stem in de raad van commissarissen bepalend is). Voorts heeft de OK alle door UVS gehouden aandelen in ADO ten titel van beheer overdragen aan een beheerder waardoor Wang zijn stemrecht gedurende het onderzoek kwijt is.

Een ander belangrijk resultaat voor ADO – waarover de OK niet meer hoefde te beslissen – is dat UVS in rechte heeft erkend dat B en A niet als commissarissen zijn benoemd en dat C en D niet tot bestuurders zijn benoemd. Hier tegenover staat ook weer dat Kees Jansma en Martin Toet naar het oordeel van de OK geen deel uitmaken van de RvC, omdat zij (nog) niet door de AVA zijn benoemd.

Hoewel de voetbalcompetitie momenteel stilligt, kan ADO tijdens de winterstop opnieuw “scoren” en winnen. Op 28 december 2016 staat namelijk het kort geding gepland waarin ADO haar vordering op UVS opeist.

 

20 december 2016, Mark Dingemans

 

[i] Haaglandse Football Club ‘Alles Door Oefening Den Haag’

[ii] Deetman verving de op 20 april 2016 als commissaris teruggetreden Ton Rutgrink. Bij gelegenheid van zijn afscheid heeft Rutgrink in een notitie aan de AVA en aan de RvC zijn zorgen uitgesproken over de governance van ADO, de bemoeienissen van UVS met de dagelijkse gang van zaken, de gebrekkige communicatie tussen ADO en UVS, het gebrekkige functioneren van de RvC en de kritieke financiële positie van ADO.

[iii] Deze vordering is volgens de OK deugdelijk vastgelegd. Het oordeel over het bestaan en de inhoud van betalingsverplichtingen van UVS jegens ADO is echter voorbehouden aan de gewone burgerlijke rechter. De OK gaat niettemin in op deze betalingsverplichtingen omdat dit geschil een belangrijk onderdeel vormt van de problemen waarin ADO thans verkeert en een wezenlijke rol lijkt te spelen in het gebrekkige functioneren van de RvC en de AVA.

[iv] de verplichting van UVS tot storting van in totaal € 3,7 miljoen aan agio

Om betaald voetbal in Nederland te mogen spelen, heeft een club een licentie nodig van de licentiecommissie van de KNVB.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat